โครงสร้างบุคลากรเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อนุพงษ์ อนนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อุฬาริกา กองพรหม

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สุภาภรณ์ จันทร์บาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทนบ ศิริปิยนาค

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

มนตรา ฐานโพธิ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

ธราดล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

หัวหน้าฝ่ายให้การศึกษา

ศรีศักดิ์ สุขชุ่ม

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

วิษณุ แตงอ่อน

หัวหน้างานช่างโยธา

ขนิษฐา ภวภูตานนท์ ณ.มหาสารคาม

หัวหน้างานธุรการ

อรสา ศรีกุล

หัวหน้างานการเงิน

ธนิดา ชูแก้ว

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

เพียรสุก อินทิปัญญา

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

ครรชิต รุ่งเรือง

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

ศุภกร ตันติธัญวุฒิ

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้อยคลาน

ธวัช เกตุสมบูรณ์

หัวหน้างานโภชนการสัตว์

เจษฏา แถวเนิน

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นุกูล ปั่นคง

หัวหน้างานบำรุงสัตว์ปีก

มีโชค กาญจนดิษฐ์

หัวหน้างานภูมิทัศน์

รุจิรา คงถาวร

หัวหน้างานสิทธิประโยชน์

สมชาย ส่งเสริม

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

รมิดา เสนโสพิศ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วริศรา ยานนาวา

หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล

โสมวรรณ อนันต์เดชกิติสุข

หัวหน้างานโครงการ

วัลภา งามสม

หัวหน้างานสื่อการศึกษา

ปัทมา นาคปรารภ

หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาในระบบ

ปิติ หงษ์แก้ว

หัวหน้างานส่งเสริมเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ดวงแข สุขประเสริฐ

หัวหน้างานอนุรักษ์

อันญาดา ดุลฤทธิ์เดช

หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

ชัยณรงค์ ปั่นคง

หัวหน้างานวิจัย

อุมาพร ใหม่แก้ว

หัวหน้างานสุขภาพสัตว์