ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

28/05/2024 0053/2567
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานฝ่ายจัดสรรงบประมาณ สังกัดสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 001 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สบย.)สังกัด : สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
ฝ่าย : ฝ่ายงบประมาณ ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
28/05/2024 0020/2567
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อบรรจเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 8 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0615 - พนง.ภูมิทัศน์ - พืชสวน (1-3)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานภูมิทัศน์ ระดับ : 1
คุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น และมีความรู้เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตรกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ภูมิทัศน์อัตตราเงินเดือน : 10740
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0595 - พนักงานโภชนาการ (2-4)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานโภชนาการสัตว์ ระดับ : 2
คุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทางเกษตรกรรม หรือสาขาอื่นๆ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0664 - ช่างบริการ (2-4)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานซ่อมบำรุง ระดับ : 2
คุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทางไฟฟ้า-ประปา งานช่าง หรือในสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0506 - นักการศึกษาสวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์บริหารการศึกษา บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0344 - พนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : ฝ่ายบำรุงสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ และมีประสบการในด้านการบำรุงสัตว์ การเลี้ยงดูสัตว์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0602 - เจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ และมีประสบการในตำแหน่งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0658 - วิศวกรเครื่องกล (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานซ่อมบำรุง ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ หรือสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
7ตำแหน่ง