ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

20/09/2022 0012/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา (นายสัตวแพทย์)
-  ตำแหน่ง : 1342 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร
ส่งมาที่ 189skz@gmail.com
1ตำแหน่ง
26/08/2022 0133/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายอนุรักษ์และวิจัย
-  ตำแหน่ง : 3 - รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 10
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
26/08/2022 0108/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : 2 - รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 10
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
08/08/2022 0017/2565
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน ๓ (๓ - ๖) จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0497 - เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานวางแผนและประเมินผล ระดับ : 3(3-6)
คุณวุฒิ : วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/08/2022 0102/2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 7) สังกัดสวนสัตว์ และโครงการคชอาณาจักร์ จังหวัดสุรินทร์
-  ตำแหน่ง : 425 - นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/08/2022 0100/2565
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 7) และหัวหน้างาน (นักบริหารระดับ 6) สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ สำนักพัฒนาธุรกิจ และสถาบันจัดการสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : 259 - นักบริหาร 7 หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าสังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ ระดับ : 7
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/08/2022 0097/2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน (นักบริหารระดับ 6) สังกัดสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : 276 - หัวหน้างานบริหารงานบุคคลสังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบริหารงานบุคคล ระดับ : 6
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
21/07/2022 0083/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร 7) และหัวหน้างาน (นักบริหาร 6) สังกัด สตส. สกม. สงท. สบท.
-  ตำแหน่ง : 242 - นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ระดับ : 7
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
มีความรู้งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน เงินชดเชยเกษียณอายุ การขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1ตำแหน่ง