ภารกิจ 4 ประการ

     

     บูรณาการภารกิจ 4 ประการของสวนสัตว์ให้เป็นหนึ่งเดียวคือ การจัดสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยอาศัยพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนเป็นสำคัญ

     38 ปี ของการพัฒนาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จากสถานที่ที่เป็นที่ระบายสัตว์เกินความต้องการมา จากสวนสัตว์ดุสิตเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน ทั้งนี้ก็ด้วยนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคสมัยและจาก ผู้บริหาร รวมตลอดทั้งจากสื่อมวลชนทุกแขนง ผลงานของการพัฒนา 38 ปีนี้ เป็นผลงานที่ทุกคน จะต้องร่วมกันเชยชมและให้การสนับสนุนต่อไปเป็นอย่างดี ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสัตว์ป่ามีมาช้านานและมีหลักฐานที่จะกล่าวถึงวิวัฒนาการ และความเป็นมา ของสวนสัตว์ที่มีมาแต่อดีตนานกว่า 4,000 ปี

     นับตั้งแต่มนุษย์ได้รู้จัก ประโยชน์และมีการนำสัตว์ป่ามาใช้ในการสงคราม การใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อ ทางศาสนาและการนำสัตว์ป่ามาฝึกฝนใช้งานหรือเพื่อการแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในดินแดนของประเทศในทวีปเอเซีย ดังเช่น ประเทศอินเดียและจีนด้วยช่วงของเวลาที่ผ่านมาของวีถีชีวิตในสังคมมนุษย์ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเป็น ระยะๆ ทำให้สวนสัตว์จากอดีตมีหน้าตาที่แตกต่างไปจากปัจจุบันจากคอกสัตว์เล็กๆ หรือจากละครสัตว์ที่ร่อนเร่ เปิดแสดงในที่ต่างๆกลับกลายมาเป็นสวนขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้พื้นที่ บุคลากร ศิลปะ และความปราณีต ในการจัดการที่สลับซับซ้อน 38 ปีของ การดำเนินกิจการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจึงมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของงานบริการสังคมของสวนสัตวไทย ในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่มาตรฐาน