งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ สร้างสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ในส่วนแสดงให้กับสัตว์ป่า

การสร้างสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ในส่วนแสดงให้กับสัตว์ป่า ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ช่วยกระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมระวังภัย อยากรู้อยากเห็น จนกระทั่งได้ลองสัมผัสสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น รสชาติ สีสัน กลิ่น เสียง

  • " นกแก๊ก " ( Oriental pied hornbill ) บริเวณจุดงาน 95 กรง เป็นนกในวงศ์นกเงือก ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมโดยการเพิ่มกิ่งไม้สด
  • " นกกาฮัง " หรือ " นกกก ( อ่านว่า นก - กก ) " ( Great hornbill ) เพศเมีย จุดงาน 95 กรง ได้รับต้นก้ามปูสดจากนั้นได ้แสดงพฤติกรรมสำรวจสิ่งแปลก ปลอมและใช้ปากจิกกัดเปลือกไ ม้
  • " นกกาฮัง " หรือ " นกกก ( อ่านว่า นก - กก ) " ( Great hornbill ) เพศผู้ ภายหลังปรับสภาพแวดล้อมให้ใ กล้เคียงธรรมชาติแล้วจึงกิน อาหารประจำวันทันที
  • " นกเงือกหัวแรด " ( Rhinoceros hornbill ) เป็นนกเงือกชนิดหนึ่งที่มีข นาดค่อนข้างใหญ่ ขอบอาศัยอยู่ในป่าดงดิบจึงไ ด้เสริมพุ่มไม้และกิ่งไม้ค่ อนข้างหนาเป็นพิเศษ
  • วิธีการออกแบบกิจกรรมจากวัส ดุธรรมชาติให้มีลักษณะคล้าย ทุ่นลอยน้ำที่ทำมาจากมะพร้า วแก่ ใช้สำหรับ " นากเล็กเล็บสั้น " ( Asian small-clawed otter ) ได้สัมผัสกับลูกทุ่นที่ทำมา จากวัสดุธรรมชาติ จากนั้นจึงใช้ฟันกัดและลากไ ปลากมา ในส่วนแสดงนากเล็กเล็บสั้น จุดงานบ่อหมี
  • " ฮิปโปโปเตมัสแคระ " หรือเรียกสั้น ๆ ว่า " ฮิปโปแคระ " ( Pygmy hippopotamus ) มีขนาดเพียง 1 ใน 10 ของฮิปโปโปเตมัสเท่านั้น กำลังสำรวจลูกทุ่นที่แขวนอย ู่ในส่วนแสดง
  • " ฮิปโปโปเตมัส " ( Hippopotamus ) แสดงพฤติกรรมหวงถิ่นอาศัยภา ยหลังจากติดตั้งถังปล่าวที่ มีสีสันฉูดฉาดในส่วนแสดง