สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จับมือ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จับมือ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร. บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมโครงการและส่งเสริมบุคลากรทั้งสองฝ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ความร่วมมือบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยสาระสำคัญในการลงนามบันทึกความเข้าใจได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบุคลากรทั้งสองฝ่ายในการดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ อีกทั้ง ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทั้งหมดจะนำมาซึ่งการพัฒนาและจัดการร่วมกันเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและสอดคล้องกับภารกิจหลักของทั้งสองฝ่ายที่ได้ตกลงดำเนินงานร่วมกัน

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า การทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือครั้งนี้ เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานนี้ ถือเป็นแนวทางที่ดีที่จะทำให้ทั้ง สองหน่วยงานสามารถดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งการดำเนินงานร่วมกันมีมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร พัฒนาบุคลากร และต่อยอดไปอย่างยั่งยืน