เปิดประสบการณ์และสร้างโอกาสให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ในการเที่ยวชมสวนสัตว์ที่ "สัมผัส" ได้!!!

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริการ รับมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการทางสายตา "โครงการออกแบบประสบการณ์เยี่ยมชมสวนสัตว์สำหรับผู้พิการทางสายตาให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมีนายไพโรจน์ พจน์ด้วง ประธานกลุ่ม ปธก. 25 กลุ่มที่ 7 เป็นตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 (ปธก. 25) กลุ่มที่ 7 (พลเมือง) เป็นผู้ส่งมอบ และมีคณะครูน้อง ๆ จากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีส่งมอบในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. สนับสนุน ส่งเสริมผู้พิการทางสายตา ให้เข้าถึงการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพ และชนิดลักษณะของสัตว์ประเภทต่าง ๆ 2. เป็นต้นแบบในการออกแบบประสบการณ์ในการเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ของผู้พิการทางการเห็น ให้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์ที่อยู่ในกำกับขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 3. ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการทางสายตา 4. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของผู้พิการทางสายตาและ 5. เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบในการพัฒนาโครงการ เพื่อเปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ได้ใช้อุปกรณ์ต้นแบบเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ ในสวนสัตว์มากขึ้น ร่วมกับสิ่งอำนวยความสะดวก และผู้นำชมสวนสัตว์ที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มีไว้บริการ