โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ร่วมกับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว “เปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเสือโคร่งอินโดจีนและกิจกรรมวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. คุณสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และนายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกันในพิธีเปิด "โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเสือโคร่งอินโดจีนและกิจกรรมวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก”ประจำปี 2566 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และคณะผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว คณะครู-อาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จ.ชลบุรี และโรงเรียนบ้านคลองหกวา จ.นครนายก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ที่มีความร่วมมือกันมายาวนานมากกว่า 20 ปี ซึ่งในปีนี้ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตระกูลเสือ โดยเฉพาะเสือโคร่ง ซึ่งเรียกชื่อกิจกรรมนี้ว่า "ตกเสือ” นอกจากนั้นวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ยังถูกกำหนดให้เป็น "วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก” สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ถือโอกาสนี้จัดกิจกรรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสือและช่วยกันอนุรักษ์ให้ประชากรเสือมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นต่อไป ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก, ชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ), กิจกรรม What is tiger และกิจกรรมการ "ตกเสือ” หรือ Tiger Play ฯลฯ