สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง แบบ บก 06 click