งูสายรุ้ง/Rainbow Mud Snake (Enhydris enhydris)

สิ่งที่น่าสนใจ :

งูน้ำขนาดกลาง เกล็ดเรียบ สีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลปนเทา มีลายทางสีน้ำตาลเข้มและน้ำตาลอ่อนยาวตั้งแต่หัวถึงหาง ลายด้านข้างสีเหลืองถึงชมพู เกล็ดรอบริมฝีปากสีน้ำตาลอ่อน ท้องสีขาว

ถิ่นอาศัย :

แหล่งน้ำนิ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือพื้นที่เกษตรกรรม

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Homalopsidae

GENUS : Enhydris

SPECIES : Rainbow Mud Snake (Enhydris enhydris)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

74 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560