นกกางเขนดง (นกบินหลาดง)/White-rumped Shama (Kittacincla malabarica)

สิ่งที่น่าสนใจ :

หัว อก และลำตัวด้านบนดำเป็นมัน ตัดกับลำตัวด้านล่าง น้ำตาลแดงแกมส้มเข้ม และตะโพกขาว หางยาวขอบหางคู่นอกขาว คล้ายตัวผู้ แต่หางสั้นกว่า หัว อก และลำตัวด้านบนแกมน้ำตาล ลำตัวด้านล่างส้มแกมน้ำตาลมากกว่า

ถิ่นอาศัย :

เป็นสัตว์พื้นเมืองในประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และ เวียดนาม

พฤติกรรม :

เสียงร้องแหลมสูงหวาน สามารถร้องเป็นท่วงทำนอง

สถานภาพปัจจุบัน :

1. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 2. อยู่ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2020) 3. เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชีหมายเลข 2 ที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้จะสูญพันธุ์ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้จะสูญพันธุ์ โดยประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออกแต่ละครั้งจะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ในธรรมชาติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Passeriformes

FAMILY : Muscicapidae

GENUS : Kittacincla

SPECIES : White-rumped Shama (Kittacincla malabarica)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560