โครงสร้างบุคลากร



อรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อนุพงษ์ อนนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ทนบ ศิริปิยนาค

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

สุภาภรณ์ จันทร์บาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธราดล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

หัวหน้าฝ่ายให้การศึกษา

ธงชัย บุญพิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

อุฬาริกา กองพรหม

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย

ศรีศักดิ์ สุขชุ่ม

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

ขนิษฐา ภวภูตานนท์ ณ.มหาสารคาม

หัวหน้างานธุรการ

รุจิรา คงถาวร

หัวหน้างานสิทธิประโยชน์

เพียรสุก อินทิปัญญา

หัวหน้างานบริหารบุคลากร

มนตรา ฐานโพธิ์

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

ธนิดา ชูแก้ว

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

ครรชิต รุ่งเรือง

หัวหน้างานช่างไฟฟ้า ช่างกลและอิเล็คทรอนิค

ศุภกร ตันติธัญวุฒิ

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้อยคลาน

กรภัทร แก้วเนิน

หัวหน้างานบริหารโครงการ

เจษฏา แถวเนิน

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

อรสา ศรีกุล

หัวหน้างานการเงิน

มีโชค กาญจนดิษฐ์

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย