• ประกาศสอบราคาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพของเสียผสม (Co-Digestion)‏ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปปรุงกรงให้เป็นที่ฟื้นฟูพฤติกรรม‏ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปปรุงจุดให้บริการเพื่อการศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่ม‏ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาปรับปรุงป้ายให้ความรู้บริเวณหุบเสือป่า 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาปรับปรุงรั้วศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สอบราคาซื้อปืนยิงยาสลบติดลำกล้องพร้อมอุปกรณ์ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สอบราคาจ้าง ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงจุดศึกษาเรียนรู้ส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคากำแพงกันดินโครงการอนุรักษ์ฯ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สอบราคาจ้างก่อสร้างส่วนแสดงและส่วนเพาะขยายพันธุ์เพื่อการศึกษาเบื้องต้นและประเมินศักยภาพในการผสมพันธุ์เต่ากระอานในกรงเลี้ยงฯ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การ์ดเรล พร้อมติดตั้ง บริเวณแนวถนนภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเพลทฯ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสื่อประชาสัมพัน 08/11/2016