ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

14/06/2019 0005/2562
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันโครงการโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ 2562
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : 330 บาท/วัน
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
27/05/2019 0015/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1342 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสัตวแพทย์อัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
*****ใบรับรองแพทย์ ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น*****
-  ตำแหน่ง : 1240 - พนักงานบำรุงสัตว์ (1-3)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
- มีความสามารถในการควบคุมบังคับเลี้ยงช้างได้
- มีหนังสือผ่านงานการควบคุมบังคับช้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
*****ใบรับรองแพทย์ ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น*****
-  ตำแหน่ง : 1231 - พนักงานบำรุงสัตว์ (2-4)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงอัตตราเงินเดือน : 12,000
ประสบการณ์ :
- มีความสามารถในการควบคุมบังคับเลี้ยงช้างได้
- มีหนังสือผ่านงานการควบคุมบังคับช้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
*****ใบรับรองแพทย์ ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น*****
3ตำแหน่ง
23/05/2019 0038/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0094 - นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายวิจัย ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ป.ตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพอสุจิการเลี้ยงเซลล์ และตัวอ่อน
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
1ตำแหน่ง
23/05/2019 0037/2562
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานประจำศูนย์พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 06 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักอนุรักษ์และวิจัย)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ป.โทอัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
งานวิจัยด้านพันธุศาสตร์
1ตำแหน่ง
17/05/2019 0001/2562
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : 0433 - เจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ : 3
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล สังคมศาสตร์ บริหารการจัดการ พาณิชยศาสตร์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
- เป็นลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล สังคมศาสตร์ บริหารการจัดการ พาณิชยศาสตร์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีความรู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
-  ตำแหน่ง : 0541 - พนักงานบำรุงสัตว์ (1-3)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระดับ : 1
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/เกษตรกรรมอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
- เป็นลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/เกษตรกรรม หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ผ่านการประเมินทดสอบตามเกณฑ์สมรรถนะที่องค์การสวนสัตว์กำหนด
2ตำแหน่ง