ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

09/08/2019 0010/2562
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๘ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่งลูกจ้างรายวันโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการสวนน้ำฯวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนน้น โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนน้น โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่งลูกจ้างรายเดือนโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการสวนน้ำฯ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนน้น โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศหญิง
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่ง ลูกจ้างรายเดือนโครงการลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนน้น โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย
-  ตำแหน่ง : 24 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5ตำแหน่ง
24/07/2019 0009/2562
รับสมัครลูกจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
-  ตำแหน่ง : 1776 - เจ้าหน้าที่บัญชีและงบประมาณ (3-6) สังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ : 3
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และได้ศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 1781 - นักโภชนาการสัตว์ (3-6)สังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบำรุงสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ โภชนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 1785 - พนักงานภูมิทัศน์ - พืชสวน (2-4)สังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ระดับ : 2
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา ทางการเกษตรหรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 12,000
ประสบการณ์ :
3ตำแหน่ง