หัวข้อประกาศ

วันที่ : 02/12/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน โครงการส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
-  สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ลูกจ้างรายวันโครงการส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำนวน ๑ อัตรา
ทำหน้าที่โค้ท ถ่ายภาพ และดูแลนักท่องเที่ยวในลานกิจกรรมส่วนจัดแสดงหิมะเทียม วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราจ้างวันละ ๓๗๕.-บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๑. เพศชาย (มีหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร)

๒. มีสัญชาติไทย

๓. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

๔. อายุ ๒๒ – ๓๕ ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)

๕. มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้ด้านการถ่ายภาพ

๖. ทำหน้าที่โค้ท สามารถปฏิบัติงานในอุณหภูมิห้องเย็นได้ (ติดลบ ๗ องศา)

๗. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ความสามารถการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

๘. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้

๙. มีความเสียสละ และปฏิบัติงานนอกเวลาได้

๑๐. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงที่สุดหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๑. ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

สวัสดิการ

 - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง

 

รายละเอียดการรับสมัคร

          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือก ให้ดำเนินการสมัครงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.chiangmai.zoothailand.org/ข่าวรับสมัครงาน
หรือมารับใบสมัคร ณ ห้องงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคารโสภณ ดำนุ้ย
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. สำเนาวุฒิการศึกษา                                                     จำนวน    ๑      ชุด

๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ                    จำนวน    ๒      ใบ

สวมเสื้อสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว                                    

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน    ๑      ชุด

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                         จำนวน    ๑      ชุด

๕. ใบรับรองแพทย์สถานพยาบาลของทางราชการ (ฉบับจริง)     จำนวน    ๑      ชุด

    (ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน ณ วันที่สมัคร)

-   ใบรับรองการตรวจร่างกายทั่วไป 

-   ใบรับรองการตรวจหาสารเสพติด

๖. สำเนาหลักฐานอื่นๆ                                                      จำนวน    ๑      ชุด

    เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส                       

๗. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)                            จำนวน   ๑      ชุด

๘. ผู้สมัครต้องจัดหาบุคคลค้ำประกัน ดังนี้

    ต้องเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ ๔ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ค้ำประกันวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

    - สำเนาบัตรประชนชนของผู้ค้ำประกัน                               จำนวน    ๑      ชุด

    - สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ                 จำนวน    ๑      ชุด

    - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน                                 จำนวน    ๑     ชุด    

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

 

 

วันและเวลาในการสอบคัดเลือก

สวนสัตว์เชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศเข้ารับการสอบคัดเลือก และ
แจ้งวิธีการสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ บอร์ดประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ ชั้น ๑ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่
และทางเว็บไซต์ http://www.chiangmai.zoothailand.org/ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

๑. สอบข้อเขียน จำนวน ๗๐ คะแนน ประกอบไปด้วย

  - ความรู้ความสามารถทั่วไป                  ๓๐ คะแนน

  - ความรู้เฉพาะตำแหน่งและที่เกี่ยวข้อง      ๔๐ คะแนน

๒. สอบสัมภาษณ์ จำนวน ๓๐ คะแนน

                             รวมคะแนนสอบทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน

 

เกณฑ์การตัดสิน

      ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์ และผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดจึงจะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่

เอกสาร : ดาวน์โหลด