หัวข้อประกาศ

วันที่ : 30/10/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
-  สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนันทนาการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
รายละเอียด :

ตำแหน่งที่รับสมัคร

                   ลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาในระบบ ฝ่ายการศึกษา สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (รวมจำนวน ๑๐ เดือน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   ๑. เพศชาย หรือ เพศหญิง (เพศชาย ต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการเกณฑ์ทหาร)

                   ๒. มีสัญชาติไทย

                   ๓. อายุตั้งแต่ ๒๕ ปี ขึ้นไป

                   ๔. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาทางสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์

                       ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นันทนาการ การท่องเที่ยว

                       หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   ๕. มีทักษะงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

                   ๖. สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านนันทนาการ และจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่

                         นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

                   ๗. มีเอกสารหลักฐานที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร หรือผู้นำนันทนาการ หรือการจัด      

                         กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

                   ๘. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนันทนาการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่        

                         นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป                                      

 

สวัสดิการ

                              ค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง

เอกสาร : ดาวน์โหลด