โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - สัมผัสธรรมชาติสัตว์ป่านานาพันธุ์
กับแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

 

     นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางการปฎิรูปการศึกษาไทย มาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งการนำแนวนโยบายค่านิยมหลัก ๑๒ ประการและแนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาบูรณาการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและนักเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม และ ด้วยความตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานสนองนโยบายแห่งรัฐและแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อให้บริการ ด้านการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ความทันสมัยด้านองค์ความรู้ใหม่ ๆและสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี เกิดคุณธรรม จริยธรรม จากการเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์

     สวนสัตว์เปิดเขาเขียวดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ มาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ สัมผัสประสบการณ์จริง ฝึกการเรียนรู้คิดได้ ทำได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น มูลนิธิ ชุมชน สถานสงเคราะห์ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฯลฯ โดยแบ่งเป็นประเภท

  • กิจกรรมการเรียนรู้ไป-กลับ ๑ วัน
  • ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายพักแรม ๑ คืน ๒ วัน

     โดยมีวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดกิจกรรม ทั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน (Lesson Plan) ร่วมกับครู-อาจารย์ภายในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความทันสมัยและน่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้นตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา
โทร.038-318444 ต่อ 310 และ 089-5446994
Facebook: www.facebook.com/kk-zooschool
E-mail: zooschool.kk@gmail.com
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 235 หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เพิ่มเพื่อน