สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจััดซื้อจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ click
ราคากลางปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ click
ข้อกำหนด TOR ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ click