สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ และรายละเอียดคุณลักษณะอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) click
รายละเอียดคุณลักษณะอาหารสัตว์ click
ตารางแสดงราคาอาหารสัตว์ click