สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง ครั้งที่ ๒ พิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอบเขตงานจัดซื้อ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๑ คัน จังหวัดชลบุรีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
รายงานพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ click
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) click
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอบเขตงาน และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) click