สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศ ร่าง ขอบเขตข้อกำหนดเงื่อนไข (Terms Of Reference : TOR) การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๒ คันเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๒ คัน click
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอบเขตข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms Of Reference : TOR) click