สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาฯเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาฯ click
ขอบเขตงาน(TOR) click