สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ 9 เดือน(มค-กย 62)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ 9 เดือน (มค-กย 62) click