สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงือนไข(TOR)ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันฯเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันฯ click