สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางการแพทย์ฯเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ click