สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงือนไข(TOR)ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ click
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง-ช้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ click