สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงือนไข(TOR)จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักแรดขาวเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่างข้อกำหนดเงื่อนไขประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกัก แรดขาว click