นกเงือกปากดำ/Bushy-crested Hornbill (Anorrhinus galeritus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันที่ปาก ตัวผู้ปากสีดำ ตัวเมียสีจางกว่า ขนทั่วตัวดำ ยกเว้นที่โคนหางมีสีขาว ปลายหางสุดสีดำ บนหัวมีขนขึ้นคล้ายหงอน ปากพร้อมทั้งสันบนปากเป็นสีดำ

ถิ่นอาศัย :

นกเงือกปากดำมีถิ่นกำเนิดตามเทือกเขาตะนาวศรี ไทย มาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว สำหรับประเทศไทยมีเฉพาะภาคใต้

อาหาร :

นกชนิดนี้กินผลไม้และแมลงต่างๆ รวมทั้งสัตว์เล็ก ๆ เช่น กิ้งก่า แย้ งู

พฤติกรรม :

นกเงือกปากดำชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบ ทึบ มักเกาะอยู่บนยอดไม้สูง เป็นนกค่อนข้างเปรียว เข้าไปใกล้ได้ยาก ชอบอยู่เป็นฝูง ทำรังในโพรงไม้และมักทำรังอยู่ที่เดิมตลอดไป แต่จะซ่อมแซมใหม่อยู่เสมอ

สถานภาพปัจจุบัน :

สัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปีพ.ศ. 2535 ,สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์จัดให้เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560